Home

Perspectief

Meerjarenbegroting
De stand van de Begroting 2020 samen met alle mutaties zoals opgenomen in deze Kadernota 2021 leidt tot het volgende meerjarenbeeld:

Bedragen × € 1.000

2021

2022

2023

2024

Eindsaldo Begroting 2020

1.467

-2.832

-603

-603

Afwijking jaarschijf 2024 t.o.v. 2023

0

0

0

794

Huisvestingslasten

0

0

0

-1.700

Startpositie meerjarenraming 2021-2024

1.467

-2.832

-603

-1.509

Ontwikkelingen

-5.345

-892

-503

-938

Indexeringen

-433

-317

-312

-312

Knelpunten

-476

-1.030

-1.002

-1.276

Dekkingsmaatregelen

2.384

2.062

1.284

1.263

Beleidswensen

0

0

0

0

Concept Kadernota 2021

-2.403

-3.009

-1.136

-2.772

Het saldo van alle jaarschijven sluit daarmee nog onder nul. Hierbij is het goed om te beseffen dat de beleidswensen die horen bij het Coalitieakkoord 2018-2022 in de meerjarenbegroting tot en met 2022 zijn opgenomen en daarna vervallen. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 3,1 miljoen. Dit leidt niet direct tot preventief toezicht van de provincie Zuid-Holland. Het saldo dat de Provincie gebruikt voor haar toets is in 2021 (en 2022) minder negatief. De Provincie elimineert in het saldo namelijk alle incidentele baten en lasten. Het structurele saldo is daardoor in 2021 en 2022 ongeveer € 3,0 miljoen hoger (positiever). Voor een nadere toelichting hierop zie de Begroting 2020. Daarbij komt dat de Provincie niet toetst op de Kadernota 2021, maar op de Begroting 2021. Richting de begroting zijn er nog diverse onzekerheden naast het gegeven dat er nog geen plaats is gegeven aan de effecten van de coronacrisis en de Meicirculaire 2020.

Desalniettemin wordt het meer en meer duidelijk dat de groeistrategie op de korte termijn niet het enige antwoord kan zijn bij het op orde brengen van de begroting. De stapeling van 'verkapte' bezuinigingen van het Rijk is niet langer houdbaar voor Dordrecht, aanvullende maatregelen zijn nodig.

Allereerst gaan we onverminderd door met het onder de aandacht brengen van het knelpunt dat bij gemeenten ontstaat als gevolg van het beleggen van taken en verantwoordelijkheden bij gemeenten zonder voldoende budget. Hierbij zoeken we zo veel als mogelijk samenwerking met andere gemeenten. Dit doen we onder andere in samenwerking met de Drechtsteden, de G40 en de VNG. De uitkomst van deze lobby is ongewis, waarschijnlijk zal pas bij de vorming van het nieuwe kabinet (in 2021) duidelijk worden in hoeverre de lobby leidt tot compensatie.
Naast deze lobby moet er ook voorgesorteerd gaan worden op een traject van bezuinigen/ombuigen. De exacte omvang hiervan is afhankelijk van de hierboven beschreven onzekerheden en ontwikkelingen en het politieke oordeel over wat een gewenst saldo is. Op basis van de volgende stukken heeft in de commissie Bestuur en Middelen van 21 april 2020 een eerste bespreking plaatsgevonden:

College en raad zullen in de opties die er zijn nadere richting moeten bepalen om te komen tot een houdbare meerjarenbegroting. Dit vraagt scherpe keuzen, omdat er in de begroting nagenoeg geen vrije beweegruimte zit en het realiseren van de doelstellingen uit de Agenda Dordrecht 2030 de nodige inzet vraagt.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 07:32:25 met de export van 05/29/2020 07:30:36