Home

Mutaties

Binnen de huidige begroting zijn de knelpunten geïnventariseerd. Met betrekking tot deze knelpunten stellen wij voor om ze op te nemen in het meerjarenperspectief. Zie onderstaand overzicht:

Bedragen × € 1.000

Knelpunten

2021

2022

2023

2024

1

Kademuren

0

-40

-90

-260

2

Integraal huisvestingsplan gymzalen

0

-192

-114

-108

3

Essenhof

-166

-260

-260

-260

4

Omgevingswet

-310

-493

-493

-303

5

Huisvesting Bibliotheek AanZet

0

0

0

-300

6

Bankastraat

0

-27

-27

-27

7

Wantijpark

0

-18

-18

-18

8

Kunstgras sportpark Krommedijk

0

0

0

0

Totaal Knelpunten

-476

-1.030

-1.002

-1.276

1. Kademuren
Bij de Begroting 2019 is € 7.830.000 gereserveerd voor het programma 2019-2022. Als gevolg van marktconjunctuur, tegenvallers in het werk (bijvoorbeeld verzakkingen bij woningen) en noodzakelijke, extra werkzaamheden is het niet mogelijk alle beoogde kademuren binnen deze budgetten te realiseren. Daarnaast blijkt uit vervolg inspecties dat het noodzakelijk is om een aantal delen van andere kademuren eveneens te vernieuwen of te repareren. Er is daarom een aanvullend krediet nodig van in totaal € 10.690.000, voor onder andere aanvulling van het budget van de Korte Kalkhaven/Keizershof en de Kuipershaven. Een groot nieuw project betreft Achterhakkers. De genoemde reeks betreft de bijbehorende kapitaallast.

2. Integraal huisvestingsplan (IHP) gymzalen
Verschillende gymzalen hebben het einde van de technische en economische levensduur bereikt en dienen opgeknapt, dan wel vervangen te worden. Voor deze gymzalen zijn geen vervangingsinvestering opgenomen in de begroting en er is daarnaast geen voorziening opgenomen voor onderhoudskosten met een cyclus van meer dan 20 jaar. De gymzalen zijn wel nodig om aan de zorgplicht van de gemeente voor de onderwijshuisvesting te kunnen voldoen. Er is daarom een IHP voor de gymzalen opgesteld, dit plan komt separaat naar de raad. In zijn totaliteit is met het IHP een krediet gemoeid van € 8.050.000 tot en met 2024.
De onder twee vermeldde kapitaal- en exploitatielasten betreffen enkel het effect van de gymzalen die in 2021 gepland staan: Latourpad, Anna van Saksenstraat, Brouwersdijk en Dintelstraat (totaal krediet € 4.483.000).

3. Essenhof
Op 26 november 2019 is de actualisatie van het Plan Essenhof vastgesteld (zie RIS-dossier 2493369). Dit besluit had betrekking op het vaststellen van een zestal maatregelen. Van nog eens zes maatregelen werd voorgesteld deze verder uit te werken, dat heeft ondertussen plaatsgevonden. Deze uitwerking resulteert erin dat drie maatregelen in principe zijn vervallen namelijk:

  • Bieden neutrale 'flex kantoorplek'.
  • Keldergraven uitgeven als familiegraf/herbegraven vanuit algemeen graf.
  • Kosten onderhoud doorgaande (fiets)paden en historische begraafplaats ten laste brengen van kosten wijkonderhoud Krispijn.

De onder 3 gepresenteerde reeks betreft het verlies dat resteert wanneer de overige maatregelen: uitbesteden crematies onder de vlag Essenhof, aanpassing en optimalisatie bedrijfsvoering en personele bezetting en algemene nis als verzorgingsruimte inrichten wel worden uitgevoerd. Mochten een van deze maatregelen ook niet worden doorgevoerd, dan verslechterd deze reeks verder. Over het al dan niet doorvoeren van de zes maatregelen wordt een separaat voorstel aangeboden, waarbij nadere details worden toegelicht. Financieel sluit het voorstel aan op deze reeks.

4. Omgevingswet
De implementatie van de Omgevingswet is van ongekende omvang, vergelijkbaar met de decentralisatie van het sociaal domein. Door de coronacrisis is de datum van inwerkingtreding verplaatst tot 1 januari 2022. De implementatie, maar (verder in de toekomst) ook de uitvoering brengt voor de gemeente extra kosten met zich mee. Dit betreft onder andere extra inzet van (milieu)juristen, kosten planbeheer, kosten voor (juist) datagebruik, kosten voor advies en communicatie. In veel gemeenten zijn deze transitiekosten al eerder en veelal hoger begroot.

5. Huisvesting Bibliotheek AanZet
De bibliotheek AanZet heeft in opdracht van de gemeente vanaf 2016 een transitie doorgemaakt. Het toekomstscenario van de informatiebibliotheek loopt vanaf 2017 parallel aan het proces richting Huis van Stad en Regio. De uitwerking van de gezamenlijke ambities in het Huis vraagt om extra huisvestingsmiddelen voor de bibliotheek. Door synergievoordelen lopen deze extra kosten niet verder op dan € 300.000 per jaar. Continuering van de huidige faciliteiten in de toekomst brengt lasten van vergelijkbare omvang met zich mee.

6. Bankastraat
Voor de Bankastraat is in samenwerking met bewoners een herinrichtingsplan gemaakt. Doel hierbij is om de straat veiliger en meer leefbaar te maken. De Bankastraat wordt versmald, er worden snelheidsremmende maatregelen getroffen en groenvakken aangelegd. Het gehele plan is opgedeeld in drie fasen. Fase 1, tussen de Oranjelaan en de Riouwstraat, is meegenomen met de reconstructie van de Oranjelaan. Voor fase 2, het deel tussen de Riouwstraat en Ceramstraat, is reeds budget beschikbaar. Binnen de voor verkeersveiligheid beschikbare budgetten is geen ruimte om nu het derde weggedeelte van de Bankastraat (krediet van € 400.000) een andere inrichting te geven.

7. Wantijpark
De grasvelden in het Wantijpark worden zomers intensief gebruikt voor recreatie. Met Wantijpop en Palmparkies worden deze grasvelden ook een weekend en zeven maandagavonden zeer intensief gebruikt als evenementterrein. Het klimaat verandert en bij stevige regenval zorgen de vele bezoekers voor zodanige schade aan het gras dat de terreinen niet meer bruikbaar zijn voor gewone recreatie. Oplossing is de ondergrond van het park zodanig te verbeteren (€ 222.000) dat we vanaf 2021 kunnen garanderen dat buiten de evenementen het gras ook voor recreatie beschikbaar blijft.

8. Kunstgras sportpark Krommedijk
In de raadsinformatiebrief 'Uitkomst haalbaarheidsonderzoek naar de revitalisering Sportpark Krommedijk incl. stadionontwikkeling FC Dordrecht' is reeds melding gemaakt van de noodzaak tot de aanleg van een kunstgrasveld op het sportpark Krommedijk. Met de inzet van de reserve SI-Corridor (€ 365.000) en SI-Sportparken (€ 325.000) kan dit (voor de exploitatie neutraal) worden uitgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 07:32:25 met de export van 05/29/2020 07:30:36