Home

Eneco-opbrengst

Zoals beschreven in de inleiding kunnen zich investeringskansen voordoen. Deze kansen kunnen worden benut door een actievere uitoefening van het publieke belang bij verbonden partijen. Deze kansen kunnen worden benut, zonder dat dekking vanuit Enecomiddelen nodig is. Dat zijn kansen waartoe we separaat financiering kunnen aantrekken voor een huidige rente van nihil, waarmee we een (bescheiden) rendement kunnen realiseren. Op dit moment liggen er twee concrete kansen.

Joint Venture Leerpark
Op dit moment doet zich een kans voor op de locatie Leerpark (2F). Er zouden op die locatie (ongeveer) 330 tijdelijke woningen gebouwd kunnen worden voor onder andere starters en studenten, waarbij de gemeente samen met de bouwer in een joint venture participeert. Met een éénmalige investering van de gemeente zou een jaarlijks rendement mogelijk moeten zijn. Dit moet financieel nog nader worden uitgewerkt. Het voorstel past in een bredere discussie over de wenselijkheid van een actiever grondbeleid.

Stedin
Op weg naar een energie neutrale gemeente en regio zijn veel investeringen en innovaties nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om energie infrastructuur (aanleg en vernieuwing, denk aan warmte- of nutsinfra). Het kan dus vanuit verschillende doelstellingen interessant zijn om gemeentelijke investeringen of kapitaalverstrekkingen ten goede te laten komen aan bedrijven of initiatieven die hier een serieuze bijdrage aan leveren. Hiermee zou niet alleen een (bescheiden) kapitaalvergoeding gerealiseerd kunnen worden, maar kan ook de energietransitie in onze stad verder worden ondersteund. Stedin staat, als verbonden partij van de gemeente Dordrecht, voor de enorme opgave om over een groot gebied in Nederland de netcapaciteit uit te breiden. Een cruciale opgave om niet alleen de energietransitie te laten slagen, maar ook om bijvoorbeeld de duurzame ontwikkeling van onze bedrijventerreinen goed te kunnen faciliteren. Deze bedrijfsterreinen met zeer forse dakoppervlaktes (met potentie voor zonnepanelen) kunnen bijvoorbeeld een grote bijdrage leveren aan de stedelijke opgave om duurzame energie op te wekken. We weten echter uit de eerste doorrekeningen dat de netcapaciteit snel vol loopt. Als uitbreiding van netcapaciteit lang op zich laat wachten, kan ook de potentie van een volledig duurzaam Distripark onder druk komen te staan. Door Stedin te ondersteunen bij het invullen van hun investeringsbehoefte kunnen we (een bescheiden) rente-opbrengst realiseren voor onze meerjarenbegroting.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 07:32:25 met de export van 05/29/2020 07:30:36