Home

Eneco-opbrengst

Algemeen
De verkoop van de Eneco-aandelen is eind maart definitief geworden. Dordrecht heeft € 368,4 miljoen ontvangen voor haar aandelen. Deze aandelen kenden geen boekwaarde, dus het ontvangen bedrag is in zijn geheel op de (verplichte) schatkistbankieren rekening gezet, waar we als gemeente geen rente over ontvangen (of hoeven te betalen).

Begin 2020 is het bestuurlijk prioriteringskader Agenda Dordrecht 2030 vastgesteld. Dit besluit vormt het kader voor de inzet van de Enecomiddelen. Eén van de belangrijke uitgangspunten in dit kader is dat investeringen, zichtbaar te maken via business cases, afzonderlijk moeten bijdragen aan een structureel evenwicht van de Dordtse begroting. Dat wil zeggen dat de investering leidt tot structureel meer inkomsten voor de gemeente dan wel tot structureel lagere uitgaven. Zuiver "consumptieve" (niet investerings-) uitgaven komen niet in aanmerking voor dekking uit Enecomiddelen.

Daarnaast zijn de volgende uitgangspunten voor investeringen op Agenda Dordrecht 2030 vastgesteld: investeringen moeten bijdragen aan één of meer van de volgende uitgangspunten:

  • Groei van de bevolking.
  • Groei van de werkgelegenheid.
  • Groei van de economie.
  • Behoud van bestaande voorzieningen.

Met de verkoop van de Eneco-aandelen vervalt ook het jaarlijkse dividend. Het jaarlijks begrote dividend bedraagt € 2,0 miljoen, het daadwerkelijk ontvangen dividend van de afgelopen jaren bedraagt ongeveer € 6,0 miljoen. Daarnaast is er nog een verlies van € 0,5 miljoen omdat er minder rente kan worden toegerekend aan grondexploitaties. Deze worden daardoor wel winstgevender, omdat er minder rentekosten zijn. Een eerste belangrijk bestedingsdoel van de aandelen-opbrengst is dus het compenseren van dit dividend. Eerder is berekend dat ongeveer € 125,0 miljoen nodig zal zijn om dit dividend te compenseren, met name door het vervroegd aflossen of omzetten van huidige leningen, waardoor de structurele rentelasten dalen. Er is op dit moment geen noodzaak meer dan € 125,0 miljoen te reserveren voor dit doel. Het restant van de opbrengst (€ 243,4 miljoen) is gereserveerd voor de Agenda Dordrecht 2030.

Onderscheid in hoofdreserves
De hoofdgedachte in het onderscheid van de twee te vormen reserves kan als volgt worden omschreven:

  • Investeringen gedekt vanuit de reserve Agenda Dordrecht 2030 dienen op termijn te zorgen voor hogere, structurele inkomsten voor de gemeente (algemene uitkering, OZB) - € 243,4 miljoen.
  • Investeringen gedekt vanuit de reserve Dividend compenseren dienen op termijn te zorgen voor lagere, structurele lasten voor de gemeente - € 125,0 miljoen.

Tot slot is er de mogelijkheid tot renderende investeringskansen, waartoe ook besloten kan worden zonder dat dekking vanuit Enecomiddelen nodig is. Dat zijn kansen waartoe we separaat financiering kunnen aantrekken voor een huidige rente van nihil, waarmee we een (bescheiden) rendement kunnen realiseren.

Besluitvorming op enkele deelreserves
Gezien de huidige coronacrisis waarin we ons momenteel bevinden, die een gedegen fysiek, politiek beeld- en besluitvormingsproces zeer moeilijk maken, is besloten voor de zomer géén integrale besluitvorming op reserveringen vanuit de Eneco-opbrengst voor te bereiden. Toch doen zich een aantal ontwikkelingen voor die het gewenst maken op enkele onderwerpen een besluit te nemen tot het vormen van (deel)reserves. Indien dit wordt doorgeschoven, dan lopen we substantiële cofinanciering mis, of vertraagt de woningbouw ontwikkeling.

Hiermee is er (uiteraard) nog geen akkoord/mandaat voor daadwerkelijke bijbehorende uitgaven, daarvoor ontvangt u op alle onderwerpen separate raadsvoorstellen met kredietaanvragen.

Bij deze Kadernota 2021 treft u daarom alleen enkele reserveringen aan die:

  • noodzakelijk zijn vanuit BBV-techniek, ofwel
  • omdat belangrijke partners/co-financiers expliciete bestuurlijke besluitvorming vóór de zomer vereisen, ofwel
  • omdat aanbesteding en kredietvoorstellen kort na de zomer essentieel zijn voor de voorbereiding of voortgang van enkele gebiedsontwikkelingen.

In deze fase zijn er nog geen uitgewerkte business cases per onderwerp/locatie beschikbaar.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 07:32:25 met de export van 05/29/2020 07:30:36