Home

Perspectief

Weerstandsratio Jaarrekening 2019 (per 31 december 2019)
In de Jaarstukken 2019 is de laatste stand van de algemene reserves, het risicoprofiel en de weerstandsratio opgenomen.

Specificatie van het weerstandsvermogen per 31-12-2019

Bedragen x € miljoen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's Stad en Grondbedrijf

Ratio van het weerstandsvermogen

Algemene reserve Stad (incl. rekeningresultaat)

30,9

19

Algemene reserve Grondbedrijf

1,5

Post onvoorzien

0

32,4

19

1,7

De weerstandsratio komt bij de Jaarstukken 2019 uit op een stand van 1,7. Dat is boven de met de raad afgesproken grens van 1,0. Deze stand is een lichte verbetering ten opzichte van de stand uit de Begroting 2020. De verbetering wordt grotendeels veroorzaakt door het jaarrekeningresultaat 2019 (€ 5,0 miljoen) in de algemene reserve, waarvan wordt voorgesteld deze toe te voegen aan de algemene reserve.

Nieuwe inschatting vermogenspositie (per 1 januari 2021)
Binnen de algemene reserves zijn er diverse ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de stand muteert. De verwachting van het weerstandsvermogen per 1 januari 2021 wijkt op de onderdelen algemene reserve Stad, algemene reserve Grondbedrijf af.

Specificatie van het verwachte weerstandsvermogen per 1-1-2021 (Kadernota 2021)

Bedragen x € miljoen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's Stad en Grondbedrijf

Ratio van het weerstandsvermogen

Algemene reserve Stad (incl. rekeningresultaat)

19,3

29

Algemene reserve Grondbedrijf

9

Post onvoorzien

0,4

28,7

29

1,0

De afname (€ 11,6 miljoen) van de Algemene reserve wordt onder andere veroorzaakt door de onttrekkingen vanwege beleidswensen die zijn vastgesteld bij de Kadernota 2020. Daarnaast vindt er dekking vanuit de Algemene reserve plaats in verband met de renovatie van de Engelenburgerbrug. De toename van de reserve Grondbedrijf is gebaseerd op winstnemingen zoals begroot in de Voorlopige prognose Grondbedrijf 2020 (standen begin april 2020).

Corona/COVID-19
De toename van het risicoprofiel met € 10,0 miljoen is een eerste reservering voor de effecten van de coronacrisis. Na ophoging resteert er een weerstandsratio van 1,0. In hoeverre de gemoeide € 10,0 miljoen afdoende is, is van zeer veel factoren afhankelijk. Allereerst van de duur van de coronacrisis. Vervolgens van de bereidheid van het Rijk om optredende kosten te compenseren en tenslotte van de bereidheid om lokaal aanvullende compenserende maatregelen te nemen. Het gaat hierbij om compenserende maatregelen richting de maatschappij en richting gemeenten. Over dit laatste is de meest recente informatie te vinden op de website van de VNG.

Een eerste integrale inschatting van de financiële effecten van de coronacrisis zal worden opgemaakt bij de Bestuursrapportage 2020. Richting de Begroting 2021 zal dit verder worden aangescherpt.

Risicoprofiel
Bij de Begroting 2021 volgt een algehele update van het risicoprofiel van de stad, deze vindt bij de kadernota niet plaats. De update bij de begroting is inclusief het inzicht in de verwachte effecten van de coronacrisis zoals die in de Bestuursrapportage 2020 zijn geïdentificeerd.

De berekeningen van de ratio kennen steeds een belangrijke nuancering: de rapportage omtrent het weerstandsvermogen is altijd een momentopname. Zo spelen er diverse ontwikkelingen die binnen een tijdsbestek van enkele jaren zowel een positieve als negatieve invloed kunnen hebben op de vermogenspositie en hiermee de ratio van het weerstandsvermogen. Te denken valt hierbij aan te nemen besluiten en verwachtingen omtrent:

  • de blijvende financiële druk op de exploitatie vanuit de grote decentralisaties, met name Jeugd en WMO, en hiermee gepaard gaande financiële afwegingen.
  • het definitieve jaarrekeningresultaat 2019 en de verwachte lagere resultaten voor de eerstvolgende jaren 2020 en 2021 als gevolg van de coronacrisis.
  • de winstpotentie op diverse grondexploitaties vanuit het Grondbedrijf.
  • het structureel sluitend krijgen en houden van de meerjarenbegroting 2021-2024.
Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 07:32:25 met de export van 05/29/2020 07:30:36