Home

Mutaties

Onder 'ontwikkelingen' verwerken we de autonome ontwikkelingen in het financieel perspectief. Dit betreft ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan tussen het moment van het vaststellen van de Begroting 2020 en het opstellen van de Kadernota 2021.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de financiële consequenties van de autonome ontwikkelingen.

Bedragen × € 1.000

Ontwikkelingen

2021

2022

2023

2024

1

GR Drechtsteden - concept Begroting 2021

-2.358

-2.358

-2.358

-2.358

2

GR DG&J - concept Begroting 2021: SOJ

1.200

2.100

2.600

2.600

GR DG&J - concept Begroting 2021: overig

-131

-151

-178

-178

3

GR Drechtwerk - concept Begroting 2021

480

480

390

-50

4

Dividend Stedin

-3.500

p.m.

p.m.

p.m.

5

Areaaluitbreidingen

-236

-236

-236

-236

6

Aanbestedingsnadelen groenonderhoud

-249

-249

-249

-249

7

Overdracht droogbeheer Zeehavengebied

-150

-150

-150

-150

8

Burgerzaken

-80

-80

-80

-80

9

Decembercirculaire 2019

-271

-248

-242

-237

10

Onderzoeksbudget gemeenteraad

-50

0

0

0

Totaal Ontwikkelingen

-5.345

-892

-503

-938

1. GR Drechtsteden – concept Begroting 2021
De concept Begroting 2021 van de GR Drechtsteden (nog exclusief effecten corona) vraagt meer budget dan er beschikbaar is. In deze begroting is € 2,1 miljoen van de totale taakstelling van € 5,0 miljoen ingevuld (zie besluit Drechtraad).

Bedragen × € 1.000

Dochter

2021

2022

2023

2024

SDD

-2.158

-2.158

-2.158

-2.158

GBD

-150

-150

-150

-150

BD/SCD

-50

-50

-50

-50

Totaal GR Drechtsteden

-2.358

-2.358

-2.358

-2.358

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)
De kosten van de WMO, participatie en de apparaatslasten van de SDD lopen op. Enkel de kosten voor inkomensondersteuning vertonen een daling. Dit vraagt een aanvullend budget van € 2,7 miljoen structureel. Tegelijkertijd heeft het Drechtstedenbestuur (DSB) voorstellen gedaan om verdere invulling te geven aan de nog resterende taakstelling van € 2,9 miljoen. Het betreft voorstellen aangaande: eigen bijdrage WMO (dagbesteding, individuele begeleiding), Drechthopper, Baanbonus en de adviseur geldzaken. De Drechtraad moet nog definitieve besluiten nemen over deze voorstellen.
Het financieel voordelige effect van de voorstellen aangaande de eigen bijdrage WMO en Drechthopper zijn ten gunste gebracht van het exploitatiesaldo. Het voordeel dat optreedt als gevolg van de voorstellen Baanbonus en adviseur geldzaken houden we beschikbaar tot de gevolgen voor de Dordtse samenleving duidelijk zijn. Waarna we ons buigen over de noodzakelijkheid van eventuele compenserende maatregelen, dan wel aanvullende vrijval.

Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD)
Het extra budget is het gevolg van een drietal inhoudelijke ontwikkelingen: kosten van de maatregelen die horen bij de afwikkeling van bezwaarschriften (van no cure no pay bureaus) en kosten van functioneel beheer en waarderingsinstructie.

Bureau Drechtsteden/Servicecentrum Drechtsteden (SCD)/Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD)
Op het totaal van de kosten van bureau Drechtsteden, SCD en OCD ontstaan diverse kleinere verschillen. Een uitgebreide toelichting op alle mutaties is terug te vinden in de concept Begroting 2021 van de GR Drechtsteden.

2. GR Dienst Gezondheid en Jeugd (GR-DG&J)– concept Begroting 2021
Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)
Het voordeel dat ontstaat is het gevolg van gewijzigde solidariteitsafspraken. De inhoudelijke lijn blijft ongewijzigd ten opzichte van de Begroting 2020. De begroting is gebaseerd op het scenario 'omdenkkader'/omdenknotitie. Dit kader brengt een fors risico op budgetoverschrijdingen met zich mee, omdat het de opdracht bevat om (op termijn) de jeugdhulp uit te voeren binnen het door het Rijk toegekende budget. Bij het opstellen van de Begroting 2021 zal daarom op basis van de meest recente inzichten (zo mogelijk inclusief een inschatting van de effecten van corona) opnieuw worden beoordeeld in hoeverre dit reëel is.

Overige onderdelen GR DG&J
De concept Begroting 2021 van de overige onderdelen van DG&J laat een negatieve reeks zien. Deze wordt veroorzaakt door een stapeling van divers kleine mutaties. Het betreft onder andere de onderdelen: het meldpunt Zorg & Overlast, het programma seksuele gezondheid, infectiepreventie en een aanpassing van de bijdragen verordening.

3. GR Drechtwerk
De concept Begroting 2021 van Drechtwerk laat een overwegend positieve reeks zien. Dit komt vooral door een daling van het aantal mensen met een sociale werkplaats indicatie. Hier staan extra kosten als gevolg van professionalisering van de het bedrijfsbureau en logistiek tegenover.

4. Dividend Stedin
In het behalen van de klimaatambities/duurzaamheidsopgave van Nederland zijn de netbeheerders een belangrijke partner. Er zijn gigantische investeringen in het netwerk nodig om dit toekomstbestendig te maken in het licht van de klimaatambities. Het dividend van Stedin komt hierdoor onder druk te staan, omdat alle liquiditeit wordt aangewend voor investeringen. Op basis van de afspraken die zijn gemaakt ontvangt Dordrecht naar verwachting € 1,5 miljoen dividend, € 3,5 miljoen minder dan begroot.
De keuze van Stedin om over 2020 slechts beperkt dividend uit te keren is gemaakt vooruitlopend op het afronden van de discussie hoe de rekening van de verduurzaming wordt betaald. Door het dividend te beperken komt deze rekening naar de gemeenten, terwijl de kosten het gevolg zijn van afspraken op rijksniveau. De lobby is erop gericht om de rekening niet eenzijdig bij de gemeenten neer te leggen, maar rechtvaardig te verdelen over de verschillende overheden en de gebruikers.

5. Areaaluitbreidingen
Dordrecht blijft zich ontwikkelen en hierbij wordt ook de openbare ruimte continu aangepast. Soms leidt dit tot een areaaluitbreiding voor het jaarlijks te onderhouden en te beheren areaal. De areaaluitbreidingen worden onderverdeeld in drie categorieën: (a) stadsuitleg, (b) herinrichting, groot onderhoud en verkeersbesluiten en (c) wijkwensen.

Stadsuitleg (€ 200.000)
Vanwege het gunstige, economische klimaat wordt nu overal in de stad gebouwd. In de areaalclaim is dat het eerste zichtbaar bij wegen. Na de aanleg van de weg volgen zaken zoals groen, verlichting, spelen, inzameling van afval en de handhaving op leefbaarheid en veiligheid (afvaldumpingen, verkeerd parkeren, hennepkwekerijen, vrachtwagen parkeren). De openbare ruimte is dan soms al enige tijd in gebruik. De extra kosten treden op in Stadswerven, Wilgenwende, bij de Rijksstraatweg en bij diverse inbreidingslocaties.

Herinrichting, groot onderhoud en verkeersbesluiten (€ 36.000)
Voor nieuwe projecten van deze categorie streven we naar budgettair neutrale aanpassingen van de openbare ruimte. Wanneer dat niet haalbaar is en de areaalmutatie meer bedraagt dan € 2.000, dan moet bij besluitvorming over het project vast staan wat het effect op de kosten is voor beheer en onderhoud. Het areaal als gevolg van herinrichting, groot onderhoud en verkeersbesluiten is vanaf 2021 met € 36.000 toegenomen.

6. Aanbestedingsnadelen groenonderhoud
Door de aantrekkende markt zijn eind 2019/begin 2020, bij de aanbestedingen/verlengingen (opnieuw) aanbestedingsnadelen ontstaan. Omdat in het verleden behaalde aanbestedingsvoordelen structureel zijn ingezet ten gunste van het financieel perspectief van de gemeente, kunnen deze nadelen nu niet worden opgevangen.

7. Overdracht droogbeheer Zeehavengebied
Dordrecht en het Havenbedrijf Rotterdam hebben in een samenwerkingsovereenkomst (SOK, 2013) harde kwaliteitsafspraken gemaakt over het onderhoud van de openbare ruimte in het Zeehavengebied van Dordrecht. Na een gezamenlijke evaluatie is geconcludeerd dat zowel het Havenbedrijf Rotterdam, als Dordrecht de voorkeur heeft het droogbeheer van het Zeehavengebied over te dragen naar het Havenbedrijf. Net zoals dat in 2013 heeft plaats gevonden bij natbeheer (onderhoud van kades, steigers, et cetera). Het Havenbedrijf is als hoofderfpachter overigens verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. De reden voor overdracht is dat er een efficiëntere (operationeel en strategisch) en doelmatige werkwijze ontstaat. Belangrijk hierbij is het verhogen van de klanttevredenheid van de ondernemers in het Zeehavengebied door onder andere daadkrachtiger en flexibeler beheer en onderhoud. Dit zorgt voor duidelijkheid voor de ondernemers; één aanspreekpunt voor de openbare ruimte.

De jaarlijkse onderhoudskosten voor het Zeehavengebied zijn door een onafhankelijk ingenieursbureau berekend op € 500.000 op basis van het in de SOK overeengekomen onderhoudsniveau. Er is echter maar een structureel budget van € 350.000 beschikbaar, dit wordt onttrokken uit het budget voor het totale areaal van Dordrecht. Ook wanneer Dordrecht het onderhoud zou blijven uitvoeren is het overeengekomen onderhoudsniveau (gelijk aan het niveau van andere bedrijfsterreinen) binnen het huidige budget niet structureel houdbaar en zou een vergelijkbaar aanvullend budget nodig zijn.

8. Burgerzaken
Bij het opstellen van het meerjarenbeleidsplan 2020-2024 voor Dienstverlening Drechtsteden (DD) zijn diverse ontwikkelingen naar voren gekomen:

  1. De complexiteit van diverse burgerzakenproducten nemen dermate toe, waardoor met de huidige formatie niet meer goed kan worden voldaan aan de gestelde normtijden. Dit leidt ertoe dat de wettelijke basisdienstverlening onder druk komt te staan. Een-op-een aanpassing van de normtijden vraag een bedrag van € 60.000. Vooralsnog wordt geprobeerd dit binnen de bestaande capaciteit op te vangen en daarom heeft dit bedrag nog geen plaats gekregen in de Kadernota 2021. Wel is het in dit licht noodzakelijk om enkele functies hoger in te schalen vanwege de toegenomen complexiteit (€ 20.000).
  2. Het Rijk stelt de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) verplicht (€ 30.000).
  3. De toenemende digitalisering van de dienstverlening veroorzaken ook een verhoging van de jaarlijkse licentiekosten. De afgelopen vijf jaar is hierin geen aanpassing gedaan. Dit vraagt nu een ophoging van het ICT budget (€ 30.000). Een efficiencykorting vanwege de automatisering is al in de begroting opgenomen.

9. Decembercirculaire 2019
De Decembercirculaire 2019 heeft een negatief effect op het exploitatiesaldo. In RIS-dossier 2520481 is dit nader toegelicht.

10. Onderzoeksbudget gemeenteraad
Op basis van de uitwerking van de motie "Gissen is missen" heeft de raad een 'toolbox' uitgewerkt met als doel de informatiepositie van de raad bij complexe voorstellen en projecten te versterken. Onderdeel hiervan betreft een onderzoeksbudget van € 50.000 in 2021.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 07:32:25 met de export van 05/29/2020 07:30:36