Home

Inleiding

Meerjarenbegroting
De stand van de Begroting 2020 samen met alle mutaties zoals opgenomen in deze Kadernota 2021 leidt tot het volgende meerjarenbeeld:

Bedragen × € 1.000

2021

2022

2023

2024

Eindsaldo Begroting 2020

1.467

-2.832

-603

-603

Afwijking jaarschijf 2024 t.o.v. 2023

0

0

0

794

Huisvestingslasten

0

0

0

-1.700

Startpositie meerjarenraming 2021-2024

1.467

-2.832

-603

-1.509

Ontwikkelingen

-5.345

-892

-503

-938

Indexeringen

-433

-317

-312

-312

Knelpunten

-476

-1.030

-1.002

-1.276

Dekkingsmaatregelen

2.384

2.062

1.284

1.263

Beleidswensen

0

0

0

0

Concept Kadernota 2021

-2.403

-3.009

-1.136

-2.772

Vanuit dit meerjarenbeeld zal gewerkt worden aan het opbouwen van de Begroting 2021. In de Begroting 2021 zal het effect van de Meicirculaire 2020 en de besluitvorming bij de diverse verbonden partijen verwerkt zijn. Belangrijk voor het perspectief op de meerjarenbegroting is dat de beleidswensen, die horen bij de huidige collegeperiode, lopen tot en met 2022. Vanaf 2023 zijn deze niet meer begroot. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 3,1 miljoen. Vanaf 2023 start een nieuwe bestuursperiode: een logisch moment om opnieuw af te wegen of continuering gewenst is. De overige beleidswensen waren incidenteel, of worden niet stopgezet omdat dit niet (direct) kan.

Een nadere toelichting op de in de tabel genoemde onderdelen vindt u hier:

Bij de berekening van het weerstandsvermogen per 1 januari 2021 is rekening gehouden met een risico van € 10,0 miljoen voor het opvangen van de effecten van de coronacrisis. De verwachte weerstandsratio bedraagt dan 1,0.

Inzet Enecomiddelen
De opbrengst van de verkoop van Eneco bedraagt € 368,4 miljoen. In deze Kadernota 2021 zijn alleen de noodzakelijke besluiten verwerkt. Die resulteren in de volgende verdeling van de opbrengst:

Bedragen × € 1 miljoen

Reserve Agenda Dordrecht 2030

243,4

1

Cofinanciering BZK-Middelen Spoorzone

13,8

2

Cofinanciering Regiodeal

3,0

3

Geluidscherm Amstelwijck/Gezondheidspark

21,0

4

Parkeervoorzieningen Spuiboulevard

15,8

5

Dordtse Mijl (tweede fase)

6,2

Vrij besteedbaar

183,6

Bedragen × € 1 miljoen

Reserve Dividend compensatie

125,0

1

Realiseren rentevoordelen

30,0

2

FLO Brandweer

12,5

Vrij besteedbaar

82,5

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 07:32:25 met de export van 05/29/2020 07:30:36