Home

Perspectief

1. Leeftijdsopbouw organisatie
De leeftijdsopbouw van onze organisatie is niet in evenwicht; 70% van onze organisatie is ouder dan 45 jaar en bijna 20% van alle collega's in Dordrecht is 60 jaar of ouder. De werkenergie balans, en daarmee de duurzame inzetbaarheid, van met name de groep 60+ medewerkers baart ons zorgen. Dit komt naar voren uit gesprekken met deze groep. Als organisatie hechten we er belang aan om de duurzame inzetbaarheid van deze groep te verhogen. We gaan daarvoor, vanuit goed werkgever- en werknemerschap, preventief met hen in gesprek om het totale pakket aan maatregelen waarover we beschikken in te zetten. Ook arbeidsduurverkorting behoort tot dit pakket en kan worden ingezet als dit in het belang is van zowel medewerker als organisatie. Individuele casuïstiek is hierin leidend.

2. ICT-basis niet op orde
Data gestuurd werken is moeizaam structureel te realiseren. Dit komt door verouderde- en silo-applicaties, versnipperde data-opslag en data van onvoldoende kwaliteit. Dit vraagstuk speelt op dit moment vooral in het fysieke domein, maar ook binnen andere delen van onze gemeentelijke organisatie is de basis nog niet goed op orde. Ook constateren we bij de implementatie van het KZA-systeem dat veel teams gebruik maken van papieren (werk) archieven en niet overal digivaardig genoeg zijn.  Dit is een belemmering voor de verdere digitalisering, het efficiënter inregelen van onze werkprocessen en het realiseren van nieuwe landelijke vereisten. Met ontwikkelingen zoals ICT verandert, het toegenomen belang tot data gestuurd werken, de aangescherpte eisen rondom informatie beveiliging en nieuwe wetgeving zoals de Wet Open overheid, worden we gedwongen om actie te ondernemen. Ook onze nieuwe huisvesting speelt hierin mee.

In 2020 zullen we het vraagstuk in kaart brengen. Op basis van deze inventarisatie wordt een advies voor vervolg uitgewerkt. We gaan er vooralsnog vanuit dat de mogelijke oplossingen in ieder geval incidentele- en mogelijke structurele middelen zal vragen.

3. Doorontwikkelen regionale samenwerking
De regionale samenwerking heeft ons allen de afgelopen decennia veel gebracht, maar in de loop der jaren zijn de (bestuurlijke) omgeving, de maatschappelijke opgaven en de tijdsgeest veranderd. In juli 2017 riep de Dordtse raad met enkele moties op om onderzoek te doen naar de regionale samenwerking. Het rapport 'Verstandig Versterken' (februari 2018) van Bureau Berenschot stelt dat het regionaal arrangement rondom Dordrecht, op schaal van Zuid-Holland Zuid en specifiek de Drechtstedenschaal, onvoldoende in balans is om tot optimale realisatie van publieke waarde te komen. Het ontwikkelen van meer slagkracht is nodig om de sociaaleconomische positie van onze inwoners te verbeteren. Sindsdien lopen diverse zaken:

  • Om algehele strategische meerwaarde en positionering te genereren op schaal van Zuidelijk Zuid-Holland, pakt Dordrecht als centrumstad de regie door bijeenkomsten te organiseren om te komen tot een platform voor spelers in Zuidelijk Zuid-Holland (van Goeree tot Gorinchem). Bijeenkomsten waarin gemeenten, instellingen - en in de toekomst ook maatschappelijke instanties en bedrijven - elkaar makkelijk vinden binnen een informeel, actiegericht netwerk. Zodat we in wisselende coalities gezamenlijk kunnen optrekken om de maatschappelijke opgaven van de regio verder te brengen.
  • Voor wat betreft het ruimtelijk-economisch domein op schaal van de Drechtsteden adviseerde de voorbereidingscommissie Toekomst regionale samenwerking Drechtstedengemeenten (commissie Deetman) in haar Eindnotitie Toekomst regionale samenwerking (maart 2019) om meer slagkracht en integrale sturing te realiseren door ruimtelijk-economische zaken (meervoudig) lokaal op te pakken via netwerksturing in bestuurlijke themagroepen. Om de nieuwe werkwijze te faciliteren worden de ruimtelijke-economische dossiers inclusief de Groeiagenda 2030 (wonen, werken, bereikbaarheid, energietransitie) uit de jurisdictie van de GR Drechtsteden gehaald en weer onder regie van de lokale raden gebracht. De uitvoeringsorganisatie is per 2020 ondergebracht bij de gemeente Dordrecht.
  • De door Berenschot gesignaleerde behoefte aan flexibiliteit, maatwerk en integrale sturing, is toegenomen door oplopende financiële tekorten in het sociaal domein. Dat noopt tot het anders inrichten van de sturingsrelaties en een hernieuwde balans in de onderlinge solidariteit binnen de Drechtsteden. Dordrecht heeft, op verzoek van de raad (motie heroverweging samenwerking 3.0, oktober 2019), het initiatief genomen om in dialoog met de eigenaren van de GR Drechtsteden de grotere onderliggende samenwerkingsvraagstukken (maatwerk, governance, cultuur en structuur) op te pakken en met elkaar te verkennen hoe we kunnen bouwen aan een flexibele en effectieve regionale samenwerking, die past bij de opgaven en de tijdgeest.

Het gaat bij het doorontwikkelen van de regionale samenwerking om de inhoud en slagkracht; we willen maatschappelijke resultaten zo effectief, daadkrachtig en efficiënt mogelijk realiseren voor de inwoners. De verdere uitwerking van regionale samenwerking kan inhoudelijke/beleidsmatige, organisatorische en financiële gevolgen voor ons als Dordrecht hebben, waarbij we ons realiseren dat de kosten voor de baat uitgaan. Een en ander zal in 2021 verder zijn beslag krijgen.

4. Burgerzaken
Groeiambitie gemeenten
De gemeente Dordrecht heeft een sterke groeiambitie de komende jaren. Deze groeiambitie leidt tot een toename van het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners is, vanwege de onzekere realisatie en tempo, nog niet financieel doorvertaald voor burgerzaken. De verdeling van de uitvoeringskosten van Dienstverlening Drechtsteden (DD) is voor een belangrijk deel gebaseerd op het inwoneraantal.

Toename complexiteit
De complexiteit van diverse burgerzakenproducten nemen dermate toe, zodat de gestelde normtijden en de hierop afgestemde formatie niet meer voldoen. Dit leidt ertoe dat de wettelijke basisdienstverlening onder druk komt te staan. Vooralsnog wordt geprobeerd dit binnen de bestaande capaciteit op te vangen.

Verhoging inhuur(tarief)
Dienstverlening Drechtsteden (DD) heeft te maken met een sterke wisseling van werkaanbod en gebruikt daarom een flink aantal inhuurkrachten. Het inhuurbudget van DD is gebaseerd op een uurtarief dat is vastgesteld in 2015. De gespecialiseerde bureaus waar DD mee te maken heeft voor burgerzakentaken vragen inmiddels een hoger tarief. Vooralsnog weet DD het tekort aan budget op te vangen. De klantcontactmedewerkers moeten vervangen worden door inhuur als zij opleiding en training volgen, omdat zij in roosters werken. Bij de vorming van DD is hier budgettair onvoldoende rekening mee gehouden. Ook dit geeft extra druk op het inhuurbudget.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 07:32:25 met de export van 05/29/2020 07:30:36