Home

Inleiding

Integrale Kadernota
De Kadernota 2021 verschijnt in een bijzondere en onzekere tijd. Een tijd waarin nationale en lokale overheden wereldwijd het hoofd proberen te bieden aan het coronavirus, met maatregelen die een grote impact hebben op de economie en het dagelijks leven van alle inwoners.

Het lijkt wellicht aantrekkelijk om in een tijd van zulke grote onzekerheden veel besluiten en prognoses maar uit te stellen. Daar kiezen wij met deze Kadernota bewust niet voor. De structurele financiële knelpunten waar wij (net als bijna alle gemeenten in Nederland) mee worden geconfronteerd, worden niet minder door de coronacrisis en er moet in november 2020 wettelijk nog steeds een Begroting 2021 worden aangeleverd bij het Rijk en de Provincie. Het uitstellen van actuele inzichten en daarop gebaseerde debatten en besluitvorming tot na de zomer, maakt de (bestuurlijke) druk na de zomer onwenselijk groot. Bovendien blijft het meerjarenperspectief negatief, waardoor het noodzakelijk is nog dit jaar richtinggevende uitspraken te doen voor maatregelen vanaf begrotingsjaar 2022.

De Kadernota 2021 bevat dan ook integraal alle (financiële) ontwikkelingen tussen de Begroting 2020 en dit moment. Via de verschillende onderdelen komt de Kadernota 2021 tot een perspectief waar we richting de Begroting 2021 verder mee aan de slag kunnen.  

Zoals ieder jaar verschijnt de Meicirculaire 2020 na het moment van verschijnen van de Kadernota 2021. Ook dit jaar ontvangt u een raadsinformatiebrief waarin het financieel perspectief van de Kadernota 2021 aangevuld wordt met het effect van de Meicirculaire 2020. Hierdoor heeft u tijdens de behandeling van de kadernota het meest actuele beeld tot uw beschikking.

Opbrengst aandelenverkoop Eneco
Een onderwerp waarbij we op dit moment wel kiezen voor terughoudendheid op integrale besluitvorming en debat, vormt de verdeling van de recent ontvangen opbrengst van de Eneco-aandelen. Deze middelen zijn door u en ons grotendeels gekoppeld aan doelstellingen en prioriteiten van de Agenda Dordrecht 2030 en de daarmee samenhangende groei-ambitie. Wij vinden het verstandig de meer integrale afwegingen op deze middelen te maken op een moment dat we ons weer onder normalere omstandigheden kunnen voorbereiden en debatteren met elkaar. Bovendien zullen meer uitgewerkte business cases na de zomer beschikbaar komen.

Toch leggen we u een paar besluiten voor op het vormen van enkele (deel)reserves. Deze voorstellen zijn allereerst gebaseerd op het veilig stellen van cofinanciering door andere overheden. Daarnaast zijn enkele reserveringen nodig om u na de zomer besluiten voor te kunnen leggen op randvoorwaardelijke investeringen op bepaalde Spoorzone locaties. Uiteraard steeds in lijn met de prioriteiten van de Agenda Dordrecht 2030. Ook doen we u twee voorstellen die het Eneco-dividend (van ongeveer € 6,0 miljoen), dat vervalt, deels zullen compenseren.

Coronamaatregelen en financiële gevolgen
Er is nog veel onzekerheid over de duur en omvang van de huidige coronamaatregelen. De korte en langere termijn effecten voor onze Dordtse instellingen, ondernemers en inwoners zijn dan ook nog ongewis. Langzaam verschuift de aard van de crisis vanuit de volksgezondheid naar een crisis van meer sociaal-maatschappelijke aard, zoals bestaanszekerheid, werk en economie.

Het kabinet blijft tot op heden de boodschap herhalen dat de rekening van de nationaal genomen crisismaatregelen ook nationaal betaald moet worden. De financiële situatie van gemeenten mag door deze crisis niet (verder) verslechteren. De komende maanden zal blijken of het Rijk inderdaad alle extra kosten of gemiste opbrengsten van gemeenten gaat vergoeden.  

Zowel de autonome, financiële effecten van de crisis, als de effecten van maatregelen waar de gemeente eigen keuzes in kan maken, worden via de Bestuursrapportage 2020 zo veel mogelijk inzichtelijk gemaakt. Mogelijke financiële effecten voor de gemeente zullen allereerst via het weerstandsvermogen worden opgevangen. De Bestuursrapportage 2020 verschijnt net voor of net na de start van het zomerreces.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 07:32:25 met de export van 05/29/2020 07:30:36