Home

Mutaties

Gezien de financiële positie vergroot elke beleidswens die wordt ingebracht in de Kadernota 2021 de druk op de financiële opgave, wanneer deze beleidswensen ten laste worden gebracht van de exploitatie. Tegelijkertijd zijn er in diverse dossiers bestuurlijke wensen om resultaten te boeken, waarbij een bijbehorend budget onontbeerlijk is. Er is daarom gezocht naar financiële oplossingen die druk op de exploitatie niet verder vergroten, maar waarmee wordt voorkomen dat inhoudelijke ontwikkelingen tot stilstand komen. Het is gelukt de volgende beleidswensen een plaats te geven:

  • Meer kinderen een zwemdiploma.
  • Eenzaamheid/#jebentnietalleen.
  • Startersleningen.
  • Duurzaamheidsleningen.
  • Zuidelijk Stationsgebied.

Tenslotte wordt ingegaan op de Cultuurnota "De kracht van cultuur, voor en door iedere Dordtenaar'.

Meer kinderen een zwemdiploma
De gemeente Dordrecht start samen met scholen, Optisport en andere partijen een pilot 'meer kinderen een zwemdiploma', zie ook RIS-dossier 2547583. De pilot beoogt dat kinderen uit groep 5 en 6 van vier deelnemende basisscholen binnen twee schooljaren hun zwemdiploma A en B behalen. De pilot wordt uitgevoerd in 2021 en 2022 en vraagt € 45.000 per jaar (binnen bestaande budgetten). Op basis van de resultaten van deze pilot kan het volgende college besluiten over eventuele continuering/uitbreiding.

Eenzaamheid/#jebentnietalleen
In 2019 is eenzaamheid breed onder de aandacht gebracht. De geslaagde campagne #jebentnietalleen heeft veel initiatieven losgemaakt. Deze initiatieven van maatschappelijke partijen willen we behouden en borgen. De campagne eenzaamheid richt zich op de hele stad: jong en oud. Bewustwording, betekenisvolle ontmoetingen en uitbreiden van het netwerk 'samen tegen eenzaamheid' staan centraal. De campagne heeft nazorg nodig om de resultaten blijvend te verankeren. Hiervoor is in 2021 en in 2022 € 125.000 vrijgemaakt.

Startersleningen
Als uitwerking van de motie Revolverend fonds met startersleningen is onderzoek verricht. Dit onderzoek wijst uit dat huizenprijzen enorm zijn gestegen, de hypotheekeisen zijn aangescherpt en de mogelijkheid om boven de marktwaarde te lenen is weggenomen. Dit zorgt ervoor dat starters op de woningmarkt beperktere mogelijkheden hebben tot het kopen van een woning, dan enige tijd terug. We verwachten daarom dat de starterslening voor een deel van de Dordtse koopstarters/koopstarters met een binding met Dordrecht een interessant product is. De uitvoering van een nieuwe regeling voor Startersleningen wordt, net als bij de vorige regeling voor Startersleningen, vorm gegeven via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het betreft een revolverend fonds, waarbij de middelen via aflossing op termijn weer bij de gemeente terug komen. We stellen hiervoor € 1,0 miljoen beschikbaar. Dit kan worden gefinancierd vanuit de terugontvangen aflossingen van funderingsherstel leningen (bij SVn).

Duurzaamheidsleningen
Als uitwerking van de motie Een groen steuntje in de rug is een verkenning gedaan naar de mogelijkheden om particuliere woningeigenaren te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen. Uit die verkenning is gebleken dat met name het voor huishoudens met een smalle beurs lastig is om een (reguliere) duurzaamheidslening te verkrijgen voor het verduurzamen van hun woning. Daardoor lopen zij niet alleen mogelijke besparingen op hun energierekening mis, maar ook de mogelijkheid om aanspraak te maken op (landelijke) subsidies en regelingen voor het verduurzamen van de woning. Het treffen van duurzame en energiebesparende maatregelen in de woning verdient zich meestal op redelijke termijn terug, komt ten goede aan de woningkwaliteit, het wooncomfort en de woningwaarde. Voor de doelgroep van particuliere woningeigenaren met een smalle beurs, die dus niet in aanmerking komen voor reguliere leningen, lijkt het organiseren van 'een groen steuntje in de rug' dus zinvol en gewenst. De uitvoering van een nieuwe regeling duurzaamheidsleningen voor huiseigenaren met een smalle beurs kan, net als bij de regeling voor startersleningen en het fonds voor funderingsherstel, vorm worden gegeven via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Het betreft een revolverend fonds, waarbij de middelen via aflossing op termijn weer bij de gemeente terug komen.
Mocht de raad besluiten tot een regeling voor verduurzaming van particuliere woningen, dan kan het opzetten van deze regeling worden gefinancierd vanuit de terugontvangen aflossingen van funderingsherstel leningen (bij SVn). Hiervoor is in ieder geval een bedrag van € 1,0 miljoen beschikbaar.

Zuidelijk Stationsgebied
Op basis van een schetsontwerp heeft de eerste besluitvorming over het Zuidelijk Stationsgebied plaatsgevonden (zie RIS-dossier 2373531). Ondertussen is er een voorlopig en een definitief ontwerp opgesteld. Hierbij is duidelijk geworden dat de voorziene uitwerking aanzienlijk meer budget vraagt. Dit budget wordt opgebracht door de participerende partners. Het Dordtse aandeel betreft € 3,2 miljoen. Dit budget wordt gevonden in de reserve SI Spoorzone (en overgeheveld naar de reserve SI Zuidelijk Stationsgebied). De (dekking van de) noodzakelijke ingegrepen in het aangrenzende Weizigtpark worden op een later moment afgewogen en zijn nog niet voorzien.

Cultuurnota 'De kracht van cultuur, voor en door iedere Dordtenaar'
Op 26 mei 2020 wordt naar verwachting een raadsbesluit genomen over de cultuurnota
(zie RIS-dossier 2511201). Tot op heden is er geen aanvullend budget toegekend om hier (volledig) uitvoering aan te geven. Vanwege de financiële situatie zijn er in de Kadernota 2021 geen middelen vrijgemaakt voor beleidswensen ten laste van het exploitatiesaldo en daarmee ook niet voor de cultuurnota. Bij de Begroting 2021 wordt hier een definitieve afweging over gemaakt.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 07:32:25 met de export van 05/29/2020 07:30:36