Home

Mutaties

Binnen de huidige begroting zijn de dekkingsmaatregelen geïnventariseerd en zijn reeksen verwerkt met betrekking tot het rentevoordeel Enecomiddelen en FLO Brandweer. Nadere afweging van de inzet van de overige maatregelen moet nog plaatsvinden, te beginnen bij de Algemene Beschouwingen over de Kadernota 2021.

Bedragen × € 1.000

Dekkingsmaatregelen

2021

2022

2023

2024

1

Rentevoordeel Enecomiddelen

1.884

1.562

784

763

2

FLO Brandweer

500

500

500

500

3

Meicirculaire 2020

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4

Groei ambitie

0

0

0

p.m.

5

OZB verhoging

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

Bezuinigingen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Totaal Dekkingsmaatregelen

2.384

2.062

1.284

1.263

1. Rentevoordeel Enecomiddelen
In de Begroting 2020 is een aflopend rentevoordeel ingeboekt. Nu de opbrengst van de verkoop van Eneco is bijgeschreven op de bank zijn de mogelijkheden om rentevoordelen te behalen nader onderzocht. Hierbij is duidelijk geworden dat er een aanvullend voordeel behaald kan worden. Om deze reeks te kunnen realiseren is een bedrag van maximaal € 30,0 miljoen nodig uit de reserve 'Dividend Compensatie'. De exacte opbrengst wordt pas duidelijk als de daadwerkelijke afspraken met de banken zijn afgerond. Dit zal vervolgens een plaats krijgen in de Begroting 2021.

2. Functioneel leeftijdsontslag (FLO) Brandweer
In het verleden hadden brandweerlieden recht op functioneel leeftijdsontslag. Dit is in 2006 al afgeschaft. Er is echter sprake van een langlopend overgangsrecht. Dit overgangsrecht resulteert erin dat de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid jaarlijks een bijdrage ontvangt van de gemeente Dordrecht om hierin te voorzien. Gewijzigde regelgeving maakt het wenselijk om de totale verplichting in één keer te voorzien (op de balans van de gemeente Dordrecht). Hiervoor is een bedrag van maximaal € 12,5 miljoen benodigd. Dit bedrag kan worden gedekt vanuit de reserve 'Dividend Compensatie', waarmee een structureel exploitatievoordeel van € 500.000 ontstaat.

3. Meicirculaire 2020
De Meicirculaire 2020 verschijnt begin juni. Met behulp van een raadinformatiebrief wordt het effect op de Kadernota 2021 in beeld gebracht.

4. Groei ambitie
De stijging van de algemene uitkering en de OZB-inkomsten woningen die horen bij de bouw van 4.000 woningen (tot en met 2022) zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Na 2022 wordt doorgebouwd. De inkomsten stijging die daarbij hoort heeft nog geen plaats gekregen in 2024.

5. OZB verhoging
Een duiding van de OZB inkomsten in Dordrecht is uitgewerkt in het volgende memo: OZB inkomsten belicht (geagendeerd in de commissie Bestuur en Middelen van 21 april 2020). In deze kadernota is geen aanvullende OZB verhoging verwerkt.

6. Bezuinigingen
Het gesprek over mogelijk bezuinigingen is opgestart op basis van het volgende memo: Afweging bezuinigingen. In deze kadernota zijn geen nieuwe bezuinigingen ingeboekt, wel is terughoudend omgegaan met indexering en zijn geen beleidswensen ten laste van de exploitatie gebracht. De exacte omvang van de noodzakelijke bezuinigingen is onder andere afhankelijk van de beschreven onzekerheden, overige dekkingsmaatregelen en het politieke oordeel over wat een gewenst saldo is.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 07:32:25 met de export van 05/29/2020 07:30:36