Home

Perspectief

1. Beleidsontwikkelingen GR dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J)
Naar alle waarschijnlijkheid volgen (in 2021) voorstellen van de DG&J over (de gevolgen van) het nieuwe convenant voor voortijdig schoolverlaten in 2020-2024 en het herzien van de uitgangspunten achter de financiering van Veilig Thuis. Deze voorstellen kunnen, naast de voorstellen over fundamentele keuzes inzake de (uitgaven bij) jeugdhulp, effect hebben op de beleidsdoelstellingen en/of de bijbehorende financiën van zowel de Dienst Gezondheid & Jeugd als de gemeente Dordrecht.

2. Wet Inburgering
Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe wet Inburgering in werking. De definitieve wettekst en diverse benodigde uitwerkingen in lagere regelgeving zijn nog niet bekend. Ook over de financiële randvoorwaarden vanuit het Rijk is nog grote onzekerheid. Op basis van onafhankelijk onderzoek houdt de VNG vast aan een structureel benodigd bedrag van € 200 miljoen. Het Rijk heeft € 160 miljoen beschikbaar. Dordrecht heeft voor 2021 en verder € 71.000 aan eigen middelen voor inburgering beschikbaar. Daar staat een jaarlijkse subsidieverplichting aan Stichting Vluchtelingenwerk van circa € 230.000 en een bedrag van € 287.000 aan regionale inzet voor inburgering tegenover. Dit is nog los van de kosten voor individuele trajecten en nieuwe taken in de wet.

3. Mantelzorg
Gezien de intrede van de dubbele vergrijzing en de verwachte afname van het aantal mantelzorgers per zorgbehoeftige voorzien we een grotere druk op onze mantelzorgondersteuning en specifiek op de recent ontwikkelde respijtvoorzieningen. Ons mantelzorgbeleid is gericht op het vergroten van het bereik en het preventief en laagdrempelig inzetten van ondersteuning aan alle Dordtse mantelzorgers. Deze inzet draagt bij aan het voorkomen/uitstellen van gebruik van duurdere vormen van zorg zoals WMO maatwerkvoorzieningen, of de Wet langdurige zorg (Wlz). Gezien de verwachte autonome groei en wanneer we in onze beleidsdoelen slagen, is het de verwachting dat er vanaf 2021 een tekort ontstaat op de mantelzorgbegroting.

4. Nazorg ex-gedetineerden
De gemeente Dordrecht heeft op het gebied van nazorg ex-gedetineerden het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid (ZVH ZHZ) gevraagd ervoor te zorgen dat met ingang van 1 juli 2020 het coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden bij het ZVH ZHZ wordt ondergebracht. Het jaar 2020 is hiervoor een overgangsperiode. De administratieve verwerking van de meldingen die bij het Coördinatiepunt binnenkomen, blijven bij de GGD instromen tot 1 juli 2020. Vanaf 1 juli 2020 wordt deze taak overgeheveld naar het ZVH ZHZ. Omdat er op het gebied van nazorg ex-gedetineerden extra expertise wordt ingezet (het combineren van zorg & veiligheid, gezamenlijke triage en overleg tussen ZVH ZHZ en GGD) ontstaan er meerkosten. Het precieze bedrag is momenteel nog niet duidelijk. Het jaar 2020 wordt gezien als een overgangsjaar waarin de bovenstaande punten worden geregeld. In de loop van 2020 worden de kosten vanaf 2021 geraamd.

5. Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ)
Uit rijksmiddelen ontvangt Dordrecht met ingang van 2020 jaarlijks € 168.000 voor de uitvoering van de WvGGZ. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan, gebaseerd op ervaringen van voorgaande jaren, dat dit bedrag voldoende is om de uitvoeringslasten te dekken. De uitvoering van de WvGGZ kent echter onzekerheden waar het gaat om de hoeveelheid uren die partijen aan de uitvoering moeten besteden. De nieuwe taken vragen meer administratieve en praktische handelingen en ook meer onderlinge afstemming. De omvang van de lasten wordt onder andere bepaald door het aantal meldingen. Het aantal meldingen laat zich niet voorspellen. Eind 2020 wordt meer duidelijk over de werkelijke kosten voor het vervolg van de uitvoering van de WvGGZ.

6. Preventie en zorg seksbranche
Door het vervangen van het huidige prostitutiebeleid (daterend uit 2000) en hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zet de gemeente Dordrecht (meer) actief in op het toezicht en de handhaving van (illegale) seksbedrijven in Dordrecht. De achtergrond hiervan is dat het niet alleen een onzichtbare branche is, maar ook een branche die uiterst kwetsbaar is voor uitbuiting, misstanden en criminaliteit. Meer aandacht voor het onderwerp maakt dat inherent daaraan een beroep wordt gedaan op preventie en (na)zorg waar nodig. Deze opdracht is niet (meer) als zodanig in de huidige budgetten van DG&J opgenomen en hiervoor moet er financiële ruimte worden gecreëerd. De DG&J heeft ook een belangrijke signalerende functie te vervullen. Met de DG&J moet een nieuwe opdracht worden geformuleerd. De kosten hiervoor zijn nog niet bekend.

7. Pilot Wijk GGD
In november 2019 is in Dordrecht West de pilot Wijk GGD gestart. Met de inzet van een wijk GGD'er willen wij passende, tijdige en betaalbare ondersteuning bieden aan inwoners met verward gedrag. Hiermee geven wij invulling aan de ambities uit de visie opvang kwetsbare groepen Dordrecht en de Ontwikkelagenda personen met verward gedrag ZHZ. De eerste opbrengsten van de pilot Wijk GGD zijn positief. De wijk GGD'er legt naar aanleiding van meldingen (verward gedrag) contact met de betrokkene(n) en schakelt indien nodig zorg en ondersteuning in. Er wordt geïnvesteerd in de samenwerking met partners in de wijk om de randvoorwaarden te creëren om meer preventief en minder reactief te gaan werken. Door inwoners tijdig passende zorg en ondersteuning te bieden kan worden voorkomen dat later zwaardere hulp moet worden ingezet. Daarnaast wordt door de inzet van de wijk GGD'er de politie ontlast. De eindevaluatie van de pilot Wijk GGD Dordrecht West komt medio 2020 beschikbaar. De huidige pilot wordt bekostigd met incidentele middelen. Er is binnen het begrotingsprogramma Sociaal en Zorgzaam geen ruimte om de pilot in Dordrecht West te kunnen continueren en/of uit te breiden.

De gemeente Dordrecht is de centrumgemeente voor Beschermd Wonen en Opvang (BW&O). Voor 2021 en volgende jaren spelen er op dit beleidsterrein een aantal onzekerheden. De huidige rijksbijdrage gaat richting de € 50 miljoen. Op het terrein van BW&O is nog onduidelijk hoe de groei van het bestand en de prijzen zich gaan ontwikkelen en of de rijksbijdrage voldoende voorziet in de dekking daarvan. Verder zal op termijn een deel van het cliëntenbestand gaan vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Landelijk wordt er € 500 miljoen uit het budget van gemeenten gehaald om de instroom naar de Wlz te financieren. Geschat wordt dat het cliëntenbestand in Dordrecht met circa 40% zal afnemen. Daarmee zal ook het 'overschot' op de uitvoering van Beschermd Wonen en Opvang met circa € 40% afnemen. Het is nog onduidelijk of dit al in 2021 zijn beslag zal krijgen.
Onlangs is de visie 'Van Opvang naar Wonen 2020-2025' vastgesteld. Daarin wordt onder andere geschetst dat het aantal dak- en thuisloze mensen in de afgelopen jaren is toegenomen. In het kader van de visie wordt extra ingezet op preventie en nazorg en wordt door vernieuwing van de opvang en het realiseren van extra tussenvoorzieningen de kwaliteit van opvang en het perspectief verbetert. Het is nog onduidelijk wat het effect op de uitgaven zal zijn.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 07:32:25 met de export van 05/29/2020 07:30:36