Home

Eneco-opbrengst

Bedragen × € 1 miljoen

Reserve Agenda Dordrecht 2030

243,4

1

Cofinanciering BZK-Middelen Spoorzone

13,8

2

Cofinanciering Regiodeal

3,0

3

Geluidscherm Amstelwijck/Gezondheidspark

21,0

4

Parkeervoorzieningen Spuiboulevard

15,8

5

Dordtse Mijl (tweede fase)

6,2

Vrij besteedbaar

183,6

Deelreserve Cofinanciering BZK-middelen Spoorzone (€ 13,8 miljoen)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in totaal € 1 miljard ter beschikking gesteld voor de versnelling van de woningbouwopgave (de zogenoemde 'Ollongren-middelen'). Via de Verstedelijkingsalliantie heeft Dordrecht de Spoorzone ingebracht als kansrijke bouwlocatie. In juni dient de formele aanvraag vanuit Dordrecht te worden ingediend. Een van de zaken die dan geregeld moeten zijn is de cofinanciering (tenminste 50% gemeentelijke dekking). De cofinanciering is in de ogen van het Rijk zeker gesteld als: "De middelen zichtbaar zijn opgenomen in een vastgestelde voorjaarsnota, kadernota of perspectiefnota 2021". De gemeente Dordrecht vraagt in totaal € 13,8 miljoen aan bijdrage van BZK voor de Spoorzone in deze fase. Dat betekent dat Dordrecht ook zelf € 13,8 miljoen moet reserveren om in aanmerking te komen voor deze middelen.

Deelreserve Cofinanciering Regiodeal (€ 3,0 miljoen)
De gesprekken over de Dordtse projecten die worden ingebracht onder de Regiodeal zijn in volle gang. Wij hebben de ambitie enkele bedrijfsverplaatsingen aan de oevers in te brengen. Een van de zaken die dan ook hier geregeld moet zijn is de cofinanciering (50% gemeentelijke dekking). Op dit moment zijn er geen middelen (meer) in de begroting van Dordrecht om bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken. De verwachte claim op middelen van de Regiodeal vanuit Dordrecht op dit onderwerp bedraagt € 3,0 miljoen voor de onrendabele top, bestemd voor de eerste twee kansrijke herontwikkelingsprojecten op korte termijn. Dit betekent dat Dordrecht ook eenzelfde bedrag ter beschikking moeten stellen.

Deelreserve Geluidscherm Amstelwijck-Gezondheidspark (€ 21,0 miljoen)
Om verdere woningbouw mogelijk te maken op de locaties Amstelwijck en Middenzone Gezondheidspark, in totaal ongeveer 1.600 woningen, is het verplicht dat de omgevingswaarden van geluid voldoen aan wettelijke normen en bijdragen aan een goede en passende woonomgeving. Daarvoor is het noodzakelijk dat een geluidsscherm wordt geplaatst langs de A16, de N3 en het spoor. Een deel van de kosten van de geluidsschermen zijn verwerkt in de betreffende grondexploitaties en vanuit bijdragen van derden. De op dit moment verwachte onrendabele top van een geluidsscherm bij de locatie Amstelwijck bedraagt € 17,0 miljoen en bij de locatie Gezondheidspark € 4,0 miljoen. Om de aanbesteding voor dit geluidsscherm te kunnen starten in september is het van belang dat er voor de zomer een besluit tot reservering is opgenomen. Daarnaast wordt hiermee invulling gegeven aan de geluidwering voor Dordtse Hout zoals die bij de bouw van de wijk was voorzien.

Deelreserve Parkeervoorzieningen Spuiboulevard (€ 15,8 miljoen)
De komende herontwikkeling van de Spuiboulevard, inclusief Huis van Stad en Regio, heeft tot gevolg dat de huidige parkeergarages Veemarkt en Spuihaven niet in hun huidige vorm kunnen blijven bestaan. Aangezien beide garages boekhoudkundig voor een groot deel afschreven zijn en dus relatief weinig kosten, zal (gedeeltelijke) sloop en nieuwbouw forse gevolgen hebben voor de (parkeer)exploitatie van de gemeente. Op basis van het principe dat parkeren een gesloten exploitatie is, kan de kostenstijging worden omgezet in tariefstijgingen. Door de omvang van de investeringen zal dit zeer forse tariefstijgingen betreffen.

Een alternatief is het afdekken van de betreffende investeringen in de nieuwe parkeergarage(s). In de voorgestelde variant gaat het om een bedrag van € 15,8 miljoen voor de parkeergarage Spuihaven, de Veemarkt is nog niet meegenomen. Door de investering op deze wijze te dekken wordt het negatieve exploitatie effect fors teruggebracht en kan deze aangevuld met een optimalisatie van de parkeerexploitatie worden opgevangen in het parkeersysteem. Om de ontwikkeling van de Spuiboulevard niet te vertragen moeten dit jaar nog stappen worden gezet. Om deze stappen te kunnen zetten is mandaat en daarmee snelle besluitvorming gewenst.

Deelreserve Dordtse Mijl (tweede fase)
De werkzaamheden voor de Dordtse Mijl zijn een cruciale investering in de infrastructuur om de verdere ontwikkeling van de omgeving Maasterras en Spuiboulevard mogelijk te maken en tegelijk de binnenstad bereikbaar te houden. Ten tijde van de Kadernota 2020 is besloten dat kon worden gestart met de uitvoering van de eerste fase, waarbij op een later moment een besluit zou worden genomen over de dekking van de tweede fase.

Naast de reeds beschikbare middelen uit het reguliere wegenonderhoud voor de eerste fase is nu een bedrag van € 6,2 miljoen nodig voor de tweedeen laatste fase van het project. Om de doorlooptijd van het gehele project niet onnodig lang te maken is nu om een besluit gevraagd.

Deze pagina is gebouwd op 05/29/2020 07:32:25 met de export van 05/29/2020 07:30:36